Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

 

Administrator,dane kontaktowe

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1,

58-200 Dzierżoniów, kontakt:

 1. adres poczty elektronicznej: ops@ug.dzierzoniow.pl,

 2. telefonicznie: 74 832 56 60

 3. osobiście lub pisemnie: na adres wskazany powyżej

Inspektor Ochrony Danych

W OPS Gminy Dzierżoniów został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych,

z którym można się skontaktować:

za pomocą poczty elektronicznej: artur.wojtaszczyk@elitpartner.pl

Cele przetwarzani, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych, podanie danych

Dane będą przetwarzane przez OPS Gminy Dzierżoniów w celach:

 1. wypełnienia obowiązków prawnych - ciążących na Administratorze

w związku z realizowaniem zadań przez OPS Gminy Dzierżoniów

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia (RODO), w szczególności na podstawie :

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;

 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym

do alimentów;

 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy

w rodzinie;

 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej;

 • ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu

w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego

programu „Dobry start"

 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa

w wychowaniu dzieci;

 • ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;

 • ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży

i rodzin „Za życiem”;

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

 • ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty;

 • ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne;

 • ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie

zasiłków dla opiekunów;

 • ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie

ubezpieczeń społecznych;

 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks

postępowania administracyjnego. 

Dane przetwarzane są nie dłużej niż przez okres 10 lat, podanie danych jest obowiązkowe, brak podania danych będzie skutkował niezałatwieniem sprawy. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 1 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego

z przepisów prawa

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

 1. Dostawca oprogramowania Firma TOP - TEAM TT Sp. z o. o. ul. Górczewska 222 lok 271, Warszawa

 2. Sądy , Policja, Szkoły, Urzędy Administracji Samorządowej

 3. Inne podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoby, których dane osobowe przetwarza Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów mają prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych;

 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;

 3. żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;

 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu;

 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;

 1. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                            

                               

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny