Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów

O instytucji

Celem Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów jest służenie profesjonalną, szanującą ludzką godność i skuteczną pomocą wszystkim mieszkańcom naszej Gminy. Życzliwość, spolegliwość oraz empatia to cechy przewodnie naszej pracy.

Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów należy min.:

 • promowanie modelu rodziny wielodzietnej,
 • promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej,
 • umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej,
 • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
 • praca socjalna,
 • prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw. Do zadań tych należy w szczególności:

 1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej m.in. zasiłków stałych, okresowych i innych
 2. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
 3. Udzielanie pomocy w formie posiłków, schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym
 4. Praca socjalna
 5. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych
 6. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, wychowawczych 500+ i alimentacyjnych
 7. Przyznawanie i wypłacanie stypendiów i zasiłków szkolnych
 8. Przyznawanie i wypłacanie dodatków energetycznych
 9. Przyznawanie i wypłacanie świadczenia Dobry Start 300+

Główne cele pomocy społecznej wskazane przez ustawodawcę to: wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej, zapewnienie profesjonalnej pomocy osobom dotkniętym skutkom patologii społecznej, tym przemocą w rodzinie, integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie, stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb.

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej choroby
 • przemocy w rodzinie bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietności,
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo wychowawcze.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza:

 • na osobę samotnie gospodarującą - 701 zł
 • na osobę w rodzinie - 528 zł

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z okoliczności wyżej wymienionych.
 Zadania pomocy społecznej realizowane przez OPS:

1. Zadania własne

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
 • przyznawanie pomocy rzeczowej
 • inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb
 • udzielanie schronienia i posiłków
 • świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
 • udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku darzenia losowego-
 • praca socjalna- sprawienie pogrzebu
 • kierowanie osób wymagających opieki do Domu Pomocy Społecznej.

2. Zadania zlecone

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne osób korzystających z określonych świadczeń zawartych w ustawie o pomocy społecznej
 • zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, bądź innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków.

Zasady udzielania pomocy

Pomoc udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, bądź innej osoby , za zgodą osoby zainteresowanej , lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana z urzędu.

Wymagane dokumenty

 1. wniosek
 2. zaświadczenia o dochodach wszystkich osób wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.3) zaświadczenie o stanie zdrowia
 3. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 4. zaświadczenie z UG o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych
 5. zaświadczenie z gimnazjum, szkoły zawodowej, średniej lub wyższej o pobieraniu nauki oraz otrzymywanych świadczeniach pieniężnych tj: stypendium oraz wynagrodzenia za praktyczną naukę zawodu.

Sposób załatwienia

 • Przeprowadzenie przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania w terminie 14 dni, w sprawach nie cierpiących zwłoki w ciągu 2 dni.-Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej w terminie jednego miesiąca od daty złożenia dokumentów.
 • Od decyzji służy odwołanie za pośrednictwem Kierownika OPS do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wałbrzychu.

Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej.

Dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na pobyt i odpłatność w Domu Pomocy Społecznej
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • decyzja z ZUS lub KRUS dot. otrzymywanego świadczenia
 • zaświadczenie lekarskie
 • wywiad środowiskowy

Decyzje w sprawach umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej wydaje Starosta Powiatu.

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                            

                               

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny