Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów

Sprawozdanie- przemoc 2018

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2018rok

 

 

 

 1. WSTĘP

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Dzierżoniów na lata 2016-2020został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Gminy Dzierżoniów Nr XVI/129/15 z dnia 26 listopada 2015 roku. Głównym celem programu jest powstanie zintegrowanego systemu pomocy rodzinie z problemem przemocy domowej. Adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Dzierżoniów a przede wszystkim do ofiar przemocy w rodzinie, jej sprawców i świadków. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie naszej gminy jest realizowany przez Zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którego obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów..Członkowie Zespołu nie pobierają wynagrodzenia. Skład członków Zespołu został ustalony na podstawie Zarządzenia Nr 172/11/16 Wójta Gminy z dnia 01 lutego 2016 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dzierżoniów. Posiedzenia Zespołu odbywają się w pomieszczaniach Urzędu Gminy. Funkcję przewodniczącej Zespołu pełni Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów. W skład Zespołu wchodzą:

 • przedstawiciel GKRPA;

 • przedstawiciel OPS Gminy Dzierżoniów;

 • przedstawiciel Gimnazjum Gminnego w Dzierżoniowie;

 • przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Tuszynie;

 • przedstawiciel służby zdrowia;

 • przedstawiciel Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Mościsku:

 • przedstawiciel Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Pilawie Dolnej;

 • przedstawiciel Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Ostroszowicach;

 • przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie;

 • przedstawiciele Sądu rejonowego w Dzierżoniowie;

 • przedstawiciel PCK;

 • przedstawiciel Aresztu Śledczego;

 • przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie.

Członkowie Zespołu działają w oparciu o podpisane porozumienia zawarte miedzy Wójtem Gminy Dzierżoniów a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach .

Do ustawowo określonych zadań Zespołu należy:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;

 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;

 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

Zespół realizuje zadania na podstawie następujących aktów prawnych:

-Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U.2015 r.poz.1390z późn. zm.);

-Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U 2019 r., poz. 161 z późn. zm.);

-Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2018 r.,poz. 2137, z późn. zm);

-Ustawa z dnia 29 lipca 2005r.oprzeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.z 2018 r., poz.1030, z późn. zm.);

-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. Procedura „Niebieskie Karty” oraz wzory formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. Nr 209 poz. 1245, z późn. zm.);

-Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.);-Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r., poz. 682, z późn. zm.)

;-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie (Dz.U.z 2010 r., Nr 201 poz. 1334, z późn. zm

 

 

Niniejsze sprawozdanie stanowi wynik monitoringu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za okres realizacji od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r.

 

Zadaniami gminy są w szczególności:

1. Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

2. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

3.Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

 

W punkcie IV Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020 roku sprecyzowano główny cel programu :

Powstanie zintegrowanego systemu pomocy rodzinie z problemem przemocy domowej.

 

Zespół realizuje w ramach celu głównego cele szczegółowe w tym min. :

 

 1. Koordynacja działań lokalnych podmiotów.

Cel ten był realizowany poprzez :

a) kompleksową pomoc rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy, przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu powstrzymanie przemocy,

b) kierowanie ofiar i sprawców przemocy do specjalistów zajmujących się sprawami związanymi z przemocą w rodzinie,

c) monitorowanie rodzin, w których dochodzi do przemocy, a w szczególności uruchamianie współpracy,

d) zbieranie materiałów dowodowych zgodnie z procedurą „Niebieskiej Karty”,

e) gromadzenie informacji na temat instytucji udzielających pomocy rodzinom,w których występuje zjawisko przemocy domowej,

f) analiza wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, składanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod kątem związku między nadużywaniem alkoholu a stosowaniem przemocy,

g) występowanie z zawiadomieniami do prokuratora o podejrzeniu popełnienia czynów określonych w art. 2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

 

Wskaźniki:

- liczba wszczętych procedur „Niebieskiej Kart" : 26 procedur NK wszczęto w 2018 r.

- liczba zakończonych procedur „Niebieskiej Karty:15 zakończonych procedur NK w 2018 r.

- liczba posiedzeń Grup Roboczych: 150 posiedzeń w 2018 r.

 

2. Systematyczna edukacja środowiska lokalnego w celu podniesienia społecznej świadomości i wrażliwości na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

 

Działania:

a) przygotowanie i udostępnianie materiałów o charakterze informacyjnym i edukacyjnym,

b) ułatwienie dostępu do podstawowych informacji z zakresu przeciwdziałania przemocy,

c) prowadzenie gabloty informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów,

d) rozpowszechnianie broszur i ulotek dotyczących zjawiska przemocy,

e) publikowanie na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów informacji o lokalnym systemie pomocy i wsparcia osób uwikłanych w zjawisko przemocy domowej,

f) rozpowszechnianie w lokalnym środowisku informacji o programach korekcyjno-edukacyjnych.

 

Wskaźniki:

- liczba sprawców przemocy objętych programem korekcyjno-edukacyjny- 0

- liczba osób kończących udział w programie korekcyjno-edukacyjnym -0

- liczba rozpowszechnionych plakatów, ulotek i broszur- 200 szt.

( „ np. Reaguj na przemoc !”, ulotki PCPR informacyjne o prowadzonych działaniach na rzecz osób uwikłanych w przemoc...

- liczba osób odwiedzających stronę internetową Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów -ok. 300 osób

 

3. Zapewnienie pomocy osobom doświadczającym przemocy poprzez- l

a)wsparcie specjalistów w formie porad przygotowanych do skutecznego zajmowania się tą problematyką,

b) wdrażanie procedury „Niebieskiej Karty”,

c) budowanie skutecznych form pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie,

d) zwiększenie skuteczności i dostępności terapii dla osób doznających przemocy w rodzinie,

e) nawiązywanie i utrwalanie współpracy z przedstawicielami poszczególnych służb i instytucji,

f) monitorowanie prowadzonych programów.

g/utworzenie punktu konsultacyjnego dla osób doświadczających przemocy i stosujących przemoc

 

Wskaźniki:

- liczba udzielonych informacji, porad i konsultacji : 3 osób skorzystało z porad prawnika oraz 3 z pomocy psychologa w ramach współpracy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie.

- liczba założonych „Niebieskich Kart” - zostało założonych 26 NK w 2018 rok

-liczba i rodzaj form pomocy udzielonych ofiarom przemocy w rodzinie : osoby doświadczające przemocy w rodzinie na bieżąco objęte są pomocą przez pracownika socjalnego w postaci pracy socjalnej.

W ramach współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie osoby potrzebujące wsparcia psychologicznego mogły skorzystać z konsultacji psychologicznej oraz grup wsparcia w /w instytucji

 

DZIAŁANIA I INTERWENCJE PODJĘTE PRZEZ GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W 2018 ROKU.

W dniu 01.02.2016 r. został powołany Zespół Interdyscyplinarny w nowym składzie. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele: Policji, Sądu, PCPR, Prokuratury, Placówek Oświatowych, Służby Zdrowia, OPS, PCPPPiDE oraz organizacji pozarządowych. Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego zostało poprzedzone podpisaniem porozumień o współpracy z przedstawicielami powyższych instytucji.

W okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku Gminny Zespół Interdyscyplinarny odbył 4 posiedzenia. W 2018 r. do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 26 „Niebieskich Kart”związanych z podejrzeniem stosowania przemocy w rodzinie. W 21 przypadkach instytucją inicjującą procedurę była Komenda Powiatowa Policji a w 3 przypadkach Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów, w 2 przypadkach placówki oświatowe.. W celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie indywidualnych przypadkach tworzone były grupy robocze. Powołano 26 grup roboczych. W 2018 roku odbyło się 150 posiedzeń grup roboczych. Łącznie w 2018 roku prowadzono 35 procedur NK.. W ramach prowadzonej procedury sporządzono 19 Niebieskich Kart – część C oraz 16 - Niebieskich Kart – część D. W skład grup roboczych wchodzili przedstawiciele różnych instytucji - w każdym przypadku pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Policji. Na spotkania wzywano osoby, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie i zapraszano osoby wobec których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie. W wyniku prowadzonych działań w 15 przypadkach doprowadzono do zakończenia procedury „ Niebieskiej Karty”. Powodem zakończenia procedury było ustanie przemocy w rodzinie – 9 przypadków - albo brak zasadności podejmowania dalszych działań - 6. W ramach procedury Niebieskiej Karty Dzielnicowi z KPP prowadzą systematyczne wizyty w miejscu zamieszkania rodzin, w których występują różne formy przemocy i prowadzą rozmowy zarówno z osobami dotkniętymi przemocą jak stosującymi przemoc. W pozostałych przypadkach w dalszym ciągu monitorowane są działania na rzecz ofiary i sprawcy przemocy również przez pracowników socjalnych OPS.

.

  1. EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU.

 

Podjęte działania w programie w 2018 roku spowodowały osiągnięcie założonych wcześniej efektów:

1)zwiększenie dostępności profesjonalnej pomocy dla osób doznających przemocy,

2)zwiększenie wiedzy w zakresie przemocy w rodzinie, kadry zajmującej się przeciwdziałaniem przemocy rodzinom i pomocą dla osób dotkniętych tym problemem,

W ramach tego działania 11 osób, w tym członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego skorzystało z bezpłatnego dwudniowego szkolenia organizowanego przez Genesis Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe. pn” Interdyscyplinarna współpraca służb na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Niezbędne umiejętności i wiedza podstawa skutecznego działania.”

 

  1. MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU.

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 stanowi strategię działania na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, realizowaną przez wszystkie instytucje i organizacje zobowiązane do podejmowania działań w tym zakresie na terenie gminy Dzierżoniów.

Program realizowany i ewaluowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów przy współpracy z podmiotami programu. Monitoring programu będzie prowadzony corocznie w celu sprawdzenia, czy zadania ujęte w programie są realizowane zgodnie z planem.

 

 

  1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA.

 

Wydatki na podejmowane działania w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020 związane z osiąganiem wyznaczonych celów, finansowane są ze środków własnych Gminy (klasyfikacja budżetowa:dział 852-Pomoc Społeczna, rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) w ramach corocznie uchwalanego budżetu gminy Dzierżoniów.

Podsumowując, na realizację zadań ujętych w Programie w 2018 roku wydatkowano kwotę 1.414,03 zł. z tego kwota 1.100,00 zł została przeznaczona na szkolenie członków ZI w związku z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

 

 

 

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania

Przemocy W Rodzinie Oraz Ochrony Ofiar Przemocy W Rodzinie

za 2018 rok przygotowała

Elżbieta Rudnicka

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Gminy Dzierżoniów.

 

 

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                            

                               

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny