Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Klubu Senior+

Utworzono dnia 31.12.2019

 

 

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze:

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Klubu Senior+ w Piławie Dolnej utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów,

tel. 74 832 56 60

 

II. Nazwa stanowiska

Kierownik Klubu Senior+ w Piławie Dolnej ul. Błotnista 12

 

III. Niezbędne wymagania

  1. Obywatelstwo polskie,

  2. Wykształcenie wyższe,

  3. Co najmniej 5 - letni staż pracy, w tym co najmniej 3 — letni staż pracy w pomocy społecznej,

  4. Posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,

  5. Znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej, w szczególności: Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) oraz Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 — 2020,

  6. Ukończony min. 20h kurs przygotowujący do prowadzenie Klubu Seniora. Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów akceptuje kursy odbyte w formie e-learningowej. Dopuszcza się możliwość ukończenia takiego kursu bezpośrednio przed podjęciem pracy,

  7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  8. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

  9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

  10. Osoba ciesząca się nieposzlakowaną opinią.

 

IV. Dodatkowe wymagania

 1. Osoba ubiegająca się na stanowisko Kierownika Klubu Senior + powinna posiadać wiedzę w zakresie specyfiki pracy w Klubach Seniora,

 2. Obsługa komputera oraz urządzeń biurowych,

 3. Prawo jazdy kat. B, czynne prowadzenie samochodu.

 4. Predyspozycje: odpowiedzialność, komunikatywność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, umiejętność kierowania zespołem i współdziałania w zespole, zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, stabilność emocjonalna, odporność na stres.

 

V. Zakres najważniejszych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Klubu Senior+,

 2. Realizacja programu działalności Klubu Senior+,

 3. Ustalanie i realizacja rocznego budżetu Klubu,

 4. Prowadzenie postępowania proceduralnego związanego z przyjęciami seniorów lub rezygnacją z dalszego pobytu w Klubie,

 5. Nadzór i prowadzenie Klubu Senior+ w Piławie Dolnej,

 6. Opracowanie planu pracy Klubu i czuwanie nad jego realizacją,

 7. Odpowiedzialność za powierzony majątek, w tym realizacja wydatków Klubu Senior+,

 8. Dbanie o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji Klubu,

 9. Prowadzenie dokumentacji w zakresie m.in. - listy obecności uczestników Klubu, dokumentacji uczestników oraz dokumentacji osób prowadzących zajęcia,

 10. Dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących seniorów,

 11. Dbanie o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami w tym zakresie,

 12. Diagnozowanie i monitorowanie poziomu zaspokajania potrzeb seniorów,

 13. Organizowanie i koordynowanie spotkań oraz zajęć dla seniorów,

 14. Organizowanie form wsparcia dla seniorów,

 15. Organizowanie spotkań okolicznościowych, wycieczek, wyjazdów do kina, teatru oraz innych miejsc,

 16. Organizowanie pracy specjalistów zatrudnionych w Klubie w zależności od potrzeb seniorów,

 17. Prowadzenie postępowania proceduralnego, przy akceptacji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów, dotyczącego zatrudniania specjalistów oraz niezbędnej kadry,

 18. Dokonywanie w ramach budżetu Klubu Senior+ stosownych zakupów niezbędnych do prowadzenia zajęć,

 19. Sporządzanie sprawozdań i rozliczeń finansowych Klubu Senior+,

 20. Planowanie budżetu oraz analiza wykorzystania budżetu,

 21. Nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy z osobami prowadzącymi zajęcia oraz instytucjami i organizacjami, które mogą się włączyć w działalność Klubu,

 22. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w organizowanych w zajęciach,

 23. Reprezentowanie Klubu Senior+ na zewnątrz oraz dbanie o prawidłowe funkcjonowanie Klubu.

 

VI. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 1. Miejsce wykonywania pracy: Klub Senior+ w Piławie Dolnej ul. Błotnista 12,

 2. Praca z osobami starszymi, niesamodzielnymi oraz praca administracyjno-biurowa w Klubie Senior+, współpraca z Kierownikiem oraz pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów,

 3. Przemieszczanie się po terenie Gminy Dzierżoniów i poza jej obszarem w związku z realizacją zadań z uczestnikami Klubu (np. w ramach organizowanych wycieczek, wyjść do kina, teatru),

 4. Okres zatrudnienia: rozpoczęcie pracy - grudzień 2019 roku,

 5. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony na 3/8 etatu z możliwością zatrudnienia w przyszłości na umowę o pracę na czas nieokreślony.

 

VII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił 8 %.

 

VIII. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej wraz z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w CV,

 2. List motywacyjny,

 3. Oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 4. Kserokopię świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

 5. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

 6. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,

 7. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 8. Podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

 9. Podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie przygotowawcze o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 10. Podpisane oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych dla zatrudnienia na wyżej wymienionym stanowisku,

 11. Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź o profilu prowadzonej działalności gospodarczej.

 12. Podpisana Klauzula informacyjna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych dotycząca rekrutacji w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów

 13. Podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

 

IX. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

Oferty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów, 58-200 Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, pok. nr 109, w zamkniętych kopertach do dnia 10 stycznia 2020 roku do godziny 13.00 lub przesłać na adres jednostki (decyduje data faktycznego wpływu do siedziby jednostki). Koperty powinny być opatrzone imieniem, nazwiskiem, adresem nadawcy oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Klubu Senior+ w Piławie Dolnej”.

Dokumenty przesłane drogą elektroniczną jak również dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

X. Informacje dodatkowe

 • Informacje na temat naboru na stanowisko można uzyskać w siedzibie jednostki w pokoju nr 109 lub telefonicznie tel. 74 832 56 60

 • Nabór będzie odbywał się w dwóch etapach:

Pierwszy etap: W dniu 10 stycznia 2020 roku Komisja Rekrutacyjna dokona weryfikacji przedłożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym. Po dokonaniu analizy formalnej złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz sporządzeniu listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu nastąpi telefoniczne powiadomienie kandydatów o zakwalifikowaniu się do II etapu konkursu.

Drugi etap: Z każdym z kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów, na stronie internetowej Ośrodka oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

Dokumenty osób niezakwalifikowanych można będzie odebrać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

 

XI. Załączniki:

 1. Klauzula zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w CV,

 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 3. Oświadczenia,

 4. Klauzula informacyjna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych dotycząca rekrutacji w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik

Utworzono dnia 31.12.2019, 10:19

Załącznik

Utworzono dnia 31.12.2019, 10:19

Załącznik

Utworzono dnia 31.12.2019, 10:19

Załącznik

Utworzono dnia 31.12.2019, 10:19

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny