Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY DZIERŻONIÓW OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO: REFERENTA W DZIALE KSIĘGOWOŚCI

Utworzono dnia 14.01.2021

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY DZIERŻONIÓW OGŁASZA NABÓR NA

 

WOLNE STANOWISKO: REFERENTA W DZIALE KSIĘGOWOŚCI

 

 

I. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:

 • dekretacja i kwalifikowanie dowodów księgowych do ich ujęcia w księgach rachunkowych,

 • sporządzanie poleceń księgowych,

 • prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków budżetowych;

 • naliczanie odsetek od nienależnie pobranych świadczeń,

 • ustalanie danych do sporządzania sprawozdań finansowych,

 • sporządzanie dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniowych do ZUS,

 • ewidencja księgowa ZFŚS,

 • prowadzenie gospodarki kasowej,

 • rozliczanie delegacji pracowników,

 • obsługa systemów komputerowych: FK2000

 • obsługa programu Płatnik,

 • sporządzanie przelewów bankowych,

 • gromadzenie, właściwe przechowywanie, ewidencjonowanie i archiwizowanie dokumentacji zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów,

 • ochrona danych osobowych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem,

 • współdziałanie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędami Skarbowymi, sądami i komornikami, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie i innymi instytucjami,

 • bieżąca obsługa klientów (wydawanie druków wniosków, udzielanie informacji, przygotowywanie decyzji itp.) w sprawach Karty Dużej Rodziny oraz stypendiów szkolnych.

 

II. Charakter wymagań na stanowisku pracy:

1. Wykształcenie: wyższe

2. Wymagania:

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • nieposzlakowana opinia,

 • znajomość przepisów ustaw o: finansach publicznych, rachunkowości, systemie ubezpieczeń społecznych, zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Karcie Dużej Rodziny, systemie oświaty; rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jst, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP, kodeks postępowania administracyjnego,

 • biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych MS Office (Word, Excel), Open Office, poczty elektronicznej,

 • umiejętność czytania aktów prawnych,

 • dobry stan zdrowia.

III. Atutem kandydata będzie:

 • doświadczenie w pracy z zakresu księgowości,,

 • doświadczenie w pracy z zakresu administracji.

IV. Pożądane cechy osobowości:

 • życzliwość, komunikatywność w kontaktach służbowych, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, opanowanie, obowiązkowość, dokładność, lojalność, odpowiedzialność

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat

 2. Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1

 3. Pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony 6 miesięcy, z możliwością zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

VII. Oferty pisemne kandydatów powinny zawierać:

 1. CV z informacjami na temat dotychczasowej działalności zawodowej kandydata w zakresie pomocy społecznej, opatrzone własnoręcznym podpisem,

 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kopia dyplomu ukończenia studiów, kopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach),

 3. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

 4. własnoręcznie podpisane oświadczenia:

 • o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,

 • o tym, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie przygotowawcze o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na wyżej wymienionym stanowisku,

 • podpisana klauzula informacyjna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych,

 • o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

 •  

Wszystkie kopie dokumentów powinny posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę: „stwierdzam zgodność z oryginałem”, wraz z datą składania oświadczenia.

 

Składanie ofert

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta w Dziale Księgowości” w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów do dnia 29-01-2021 r. do godz. 14.30.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie i miejscu kolejnych etapów naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej i tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 

 

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Gminy Dzierżoniów

Piotr Podkówka

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik

Utworzono dnia 14.01.2021, 11:43

Załącznik

Utworzono dnia 14.01.2021, 11:43

Załącznik

Utworzono dnia 14.01.2021, 11:42

Załącznik

Utworzono dnia 14.01.2021, 11:43

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                            

                               

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny