Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów

ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów

tel./fax: 74 832 56 60   

e-mail: ops@ug.dzierzoniow.pl

strona www: https://gopsdzierzoniow.naszops.pl/

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dzierżoniów, 21.01.2020r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów.

 

 

1. Stanowisko pracy:

REFERENT DO SPRAW ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH - 1 ETAT - (Planowany termin zatrudnienia : LUTY 2020r.)

 

2. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

 3. wykształcenie min. średnie, (preferowane administracyjne lub pokrewne),

 4. znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych,

 5. znajomość ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

 6. znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

   

3. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziany staż pracy w jednostkach administracji publicznej,

 2. mile widziana znajomość programu komputerowego TOP-TEAM świadczenia rodzinne (do obsługi świadczeń rodzinnych SR, do obsługi świadczeń wychowawczych SW).

   

4. Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

 1. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,

 2. umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,

 3. odpowiedzialność za wykonywaną pracę,

 4. odporność na stres,

 5. umiejętność skutecznego komunikowania się,

 6. wysoka kultura osobista,

 7. umiejętność pracy pod presją czasu,

 8. bardzo dobra umiejętność pracy w zespole,

 9. samodzielność i odpowiedzialność.

 

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. bieżąca obsługa klientów (wydawanie druków wniosków, udzielanie informacji,przygotowywanie decyzji itp.),

 2. przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i wychowawczych,

 3. wprowadzanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i wychowawczych do systemu komputerowego,

 4. odbieranie i drukowanie wniosków złożonych elektronicznie,

 5. rejestracja złożonych wniosków w stosownych rejestrach,

 6. wysyłka korespondencji,.

 

6. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej wraz z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w CV,

 2. list motywacyjny,

 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 4. kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

 6. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 7. podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

 8. podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie przygotowawcze o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 9. podpisane oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na wyżej wymienionym stanowisku,

 10. podpisana Klauzula informacyjna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych dotycząca rekrutacji w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów

 11. podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

   

 

7. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca na parterze budynku Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów

 2. praca siedząca,

 3. praca przy komputerze (powyżej 4 godz. dziennie);

 4. umowa o pracę zawarta: na czas określony 6 miesięcy z możliwością zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony,

 5. wymiar czasu pracy: cały etat, czas pracy - jednozmianowy,

 6. wynagrodzenie ustalone zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów.

 

8. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

9. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

Oferty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów, 58-200 Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, pok. nr 109, w zamkniętych kopertach do dnia 05 lutego 2020 roku do godziny 13.00 lub przesłać na adres jednostki (decyduje data faktycznego wpływu do siedziby jednostki). Koperty powinny być opatrzone imieniem, nazwiskiem, adresem nadawcy oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko Referenta do spraw świadczeń rodzinnych i wychowawczych”.

Dokumenty przesłane drogą elektroniczną jak również dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

10. Informacje dodatkowe.

Kandydaci spełniający wymogi formalne i dopuszczeni do dalszego etapu naboru otrzymują telefoniczną informację o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej bądź pisemnego testu merytorycznego (proszę o podanie w dokumentach aplikacyjnych numeru telefonu).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów, stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów oraz tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów ul. Piastowska 1, w Dzierżoniowie.

 

11. Załączniki:

 1. klauzula zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w CV,

 2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 3. oświadczenia kandydata,

 4. klauzula informacyjna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych dotycząca rekrutacji w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów

 

Załączniki:

Załącznik

Utworzono dnia 21.01.2020, 13:44

Załącznik

Utworzono dnia 21.01.2020, 13:44

Załącznik

Utworzono dnia 21.01.2020, 13:44

Załącznik

Utworzono dnia 21.01.2020, 13:44